Chứng thực có thể được thực hiện ở những đâu?

Ngày đăng: 04/07/2019
3,189 Read
211 Share
Tại phòng tư pháp, ủy ban xã, phường, phòng công chứng, người dân có thể tới để công chứng, chứng thực các loại giấy tờ.

Theo Nghị định 23/2015, bản chính là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. 

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Văn bản chứng thực là giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực theo quy định của Nghị định này.

Theo điều 5 của Nghị định, Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được chứng thực các văn bản sau:

- Bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

- Chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

- Chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

- Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

Với cơ quan này, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có quyền

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

- Chứng thực di chúc;

- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản,...

3,189 Read
211 Share
(353)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang